Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

Ouders die willen meedenken c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de MR.

Betrokkenheid schoolbeleid

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals onder andere verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop ouders/verzorgers betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. In sommige gevallen is informatierecht afdoende. Daarnaast hebben de oudergeleding en personeelsgeleding instemmingsrecht of adviesrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.

Naast de drie bovengenoemde rechten (instemmingsrecht, adviesrecht, informatierecht), kan de MR ook gebruik maken van het initiatiefrecht. Dat betekent dat zij altijd onderbouwde ideeën mag aandragen bij de directie.

De MR vergadert één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als ouder(s)/verzorger(s) mag u altijd aangeven dat u bij een vergadering aanwezig wilt zijn.

Als ouder aanmelden en meedoen? Ja graag!

Goede medezeggenschap zorgt voor een verbeterde onderwijskwaliteit, meer transparantie over gemaakte keuzes en een prettigere samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en het samenwerkingsverband. Daar hebben wij u voor nodig! Voor de MR van de Anne Flokstraschool zijn wij dan ook op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen denken, praten en beslissen over ons schoolbeleid. Daarnaast mag u altijd adviezen/ideeën aandragen over verschillende onderwerpen voor het verbeteren van ons onderwijs.

Enkele voorbeelden van instemmingsrecht:

  • vaststelling van de schoolgids
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan


Voorbeelden van onderwerpen waarover u ideeën kunt aandragen:

  • verkeersveiligheid rond de school
  • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)


Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de MR en/of wilt u meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen aan Evelien Brunsveld. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!