Ons onderwijs

Ons onderwijs is ingericht in ankers. Een anker is een thema dat aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Het anker is uitgangspunt voor het onderwijsaanbod. Alle vakken hebben waar mogelijk een link met dit anker. Het aanbod bestaat uit cognitieve -, creatieve - en overstijgende vakken.

De verschillende vakken zijn onder andere:

Mondelinge taal/communicatie Muziek en bewegen
Lezen Spelontwikkeling
Schriftelijke taal Sociaal emotionele ontwikkeling
Rekenen Leren leren
Oriëntatie op ruimte, tijd Bewegingsonderwijs
Oriëntatie op natuur en techniek Zwemmen (vanaf 8 jaar)
Handvaardigheid (beeldende vorming)  

 

Gedurende het schooljaar komen drie ankers aan bod. Ieder anker wordt opgestart met een gezamenlijke activiteit.

 

ICT-middelen
Ondersteunende communicatie
Visualisatie
Leespraat en Veilig leren lezen
Rekenboog en Wereld in getallen
Groepslogopedie
LACCS

 

 

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook staat daarin het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.